per page
HackRF One

WRL-13001
299.95
29
SparkFun Inventor's Kit for Intel® Edison

KIT-13742
149.95
2
SparkFun ESP32 Thing

DEV-13907
19.95
38
Raspberry Pi 3 Starter Kit

KIT-13826
89.95
30
WiFi Module - ESP8266

WRL-13678
6.95
26
Raspberry Pi 3

DEV-13825
39.95
71
bladeRF x40

WRL-14041
420
2
SparkFun nRF52832 Breakout

WRL-13990
19.95
3
Johnny-Five Inventor's Kit

KIT-13847
124.95
9
SparkFun ESP8266 Thing - Dev Board

WRL-13711
15.95
55
SparkFun ESP8266 Thing

WRL-13231
15.95
39
SparkFun Block for Intel® Edison - Base

DEV-13045
19.95
16
RockBLOCK Mk2 - Iridium SatComm Module

WRL-13745
249.95
8
SparkFun WiFi Shield - ESP8266

WRL-13287
14.95
31
SparkFun ESP8266 Thing - Dev Board (with Headers)

WRL-13804
16.5
RedBearLab BLE Nano - nRF51822

WRL-13729
17.95
2
SparkFun Block for Intel® Edison - Battery

DEV-13037
19.95
8
SparkFun IoT Starter Kit with Blynk Board

KIT-13865
69.95
6
Particle Electron 3G Kit (Americas/Aus)

WRL-14211
69.95
1
Intel® Edison

DEV-13024
49.95
24
RedBearLab BLE Nano Kit - nRF51822

WRL-14071
32.95
3
LightBlue Bean+

WRL-14199
54.95
Particle Photon (Headers)

WRL-13774
19
25
Telescopic Antenna SMA - 75 MHz to 1 GHz (ANT500)

WRL-13002
29.95
2
SparkFun Wireless Joystick Kit

KIT-14051
34.95
2
Microsoft Azure IoT Starter Kit - SparkFun Thing

KIT-13799
39.95
1
SparkFun Blynk Board - ESP8266

WRL-13794
29.95
14
Intel® Edison and Arduino Breakout Kit

DEV-13097
99.95
22
SparkFun RFM69 Breakout (915MHz)

WRL-12775
9.95
6
Arduino Tian

DEV-14135
94.95
Tessel 2

DEV-13841
44.95
3
LilyPad Simblee BLE Board - RFD77101

DEV-13633
24.95
2
SparkFun Block for Intel® Edison - 9 Degrees of Freedom

DEV-13033
15.95
11
Edimax WiFi Adapter (EW-7811UN)

WRL-13677
14.95
8
Intel® Edison and Mini Breakout Kit

DEV-13025
74.95
6
SparkFun Simblee BLE Breakout - RFD77101

WRL-13632
24.95
3
SparkFun Base Kit for Intel® Edison

KIT-14105
84.95
SparkFun Block for Intel® Edison - microSD

DEV-13041
9.95
3
RFduino - Simblee Starter Kit

DEV-13785
59.95
2
RFM69HCW Wireless Transceiver - 915MHz

COM-13909
4.95
2
Arduino Industrial 101

DEV-14134
39.95

KIT-13094
1
SparkFun Block for Intel® Edison - GPIO

DEV-13038
9.95
4
RFM69HCW Wireless Transceiver - 434MHz

COM-13910
4.95

KIT-13832
5
SparkFun Block for Intel® Edison - UART

DEV-13040
14.95
2
SparkFun RFM69 Breakout (434MHz)

WRL-12823
9.95
Particle Photon (No Headers)

WRL-13764
19
2